top of page

Privacyverklaring

Orthopedagogenpraktijk Hanneke hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier
De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of  zorgvuldig onderzoek te doen.  De wet verplicht ons om de dossiers  vijftien jaar te bewaren.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Orthopedagogenpraktijk Hanneke verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam van de cliënt en de ouders/verzorgers

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens cliënt (en ouders indien anders dan die van de cliënt)

- Telefoonnummer beide ouders

- E-mailadres beide ouders

- Persoonlijke informatie (geslacht, gezinssituatie, gedrag)

- Burgerservicenummer (BSN)

- Verzekeringsgegevens

- Indicaties en beschikkingen afgegeven door gemeente

- Gegevens met betrekking tot nationaliteit, moedertaal, meertaligheid

- Medische gegevens

- Genetische gegevens

- Geluids- en beeldopnamen

- Behandeldoelen

- Voortgangsgegevens behandeltraject

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Orthopedagogenpraktijk Hanneke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het aanmelden van een cliënt voor zorg binnen Orthopedagogenpraktijk Hanneke.

- Het onderhouden van contact over de voortgang in het behandeltraject

- Het onderhouden van contact over praktische of administratieve zaken

- Het uitvoeren en monitoren van een behandeltraject

- Het declareren bij de gemeente

- Het kunnen verstrekken van opgevraagde gegevens na toestemming, aan verwijzer,
  nieuwe hulpverleners of de gezaghebbende ouder(s)

- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van administratie en bewaartermijn

- Het behandelen van een klacht of geschil

Toestemming

Wij zijn vanuit de wet en beroepscode verplicht om (beide) gezaghebbende ouder(s) toegang te verlenen tot de dossiervorming binnen mijn praktijk. Informatie uitwisselen met derden, zoals school of andere instanties, gebeurt alleen met toestemming de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) van de cliënt. Gescheiden ouders, die beiden ouderlijk gezag hebben, moeten beiden toestemming geven voor het verwerken van persoonsgegevens en voor het opvragen of verstrekken van informatie aan derden.

Indien er in het belang van de behandeling video- en/of geluidsopnames worden gemaakt, vragen wij conform de beroepscodes vooraf toestemming aan de cliënt en zijn of haar wettelijke gezagdragers. Is het onvermijdelijk dat bij deze opnames van de cliënt ook beeldopnamen worden gemaakt van andere personen, dan vragen wij eveneens aan die personen vooraf toestemming. Beeld- en geluidsopnames behoren tot het dossier.

 

Voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar geldt dat zowel de jongere als de gezaghebbende ouder(s) toestemming moeten geven om in behandeling te kunnen komen. De jongere mag samen met mij bepalen welke informatie met gezaghebbende ouder(s) besproken wordt. Het delen van informatie bespreken wij vooraf met de jongere. Daarbij is een goede en veilige behandeling altijd het uitgangspunt. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zichzelf voor behandeling bij mijn praktijk aanmelden en zelfstandig toestemming geven voor informatie uitwisseling met derden. Zij kunnen zelf bepalen welke informatie met de ouders besproken wordt.

Is een jongere door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) de rechten namens hem of haar uit. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder toestemming van cliënt en/of gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) informatie aan derden te verstrekken. Er bestaat dan de noodzaak om een hoger liggend doel te dienen. Dat doel is dan de veiligheid van de cliënt of de veiligheid van een ander. Zo is Orthopedagogepraktijk Hanneke net als iedere andere zorgverlener verplicht bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld melding te doen bij Veilig Thuis en informatie te verstrekken aan een raadsonderzoeker vanuit de Raad voor de Kinderbescherming.

Privacy
Om een behandeling bij Orthopedagogenpraktijk Hanneke te kunnen beginnen en deze goed te kunnen uitvoeren is het nodig dat wij gegevens van ouder en kind registreren en verwerken. Alle gegevens over de behandeling worden vastgelegd in een digitaal dossier. Om behandeling bij de gemeente vergoed te kunnen krijgen, geldt er in Nederland volgens de Jeugdwet de identificatieplicht. Deze is bedoeld om fraude te voorkomen. Dit betekent dat wij verplicht zijn het Burger Service Nummer van onze cliënten vast te leggen. Dit houdt in dat iedere cliënt zich moet kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs, zodat wij de identiteit en het BSN kunnen controleren. Cliëntgegevens (naam, adres, leeftijd enzovoort) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit)  uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad,  kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen. Cliënten hebben ook het recht om hun gegevens te laten verwijderen. Dit verzoek kan per mail ingediend worden op het volgende mailadres info@orthopedagogenpraktijkhanneke.nl

Orthopedagogenpraktijk Hanneke zal zo snel, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Een toelichting op uw rechten kunt u vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Geheimhouding

Ik heb als orthopedagoog een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, met anderen over u of uw kind mag spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Bescherming digitale gegevens

Mailverkeer dat met de gemeente of andere verwijzers (zoals huisarts, kinderarts) wordt uitgewisseld, wordt verstuurd via beveiligde mail (zorgmail). Mailverkeer dat vanuit de behandelaar naar de ouder(s)/verzorger(s) gestuurd wordt, wordt enkel gestuurd naar het mailadres dat ouder(s)/verzorger(s) bij aanmelding schriftelijk opgegeven hebben. Dit geldt ook voor het adres en telefonische gegevens.  

 

Bescherming papieren gegevens

Papieren waarop persoonsgegevens staan of waar vertrouwelijke informatie met betrekking tot cliënten op staat, worden direct digitaal gemaakt en toegevoegd aan het digitale dossier, waarna de papieren vernietigd worden. 

Meldplicht datalek

De meldplicht datalekken houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie of persoon zonder dat dit de bedoeling is geweest van Orthopedagogenpraktijk Hanneke. Bij orthopedagogenpraktijk Hanneke zijn de noodzakelijke maatregelen genomen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen. Wanneer dit toch onverhoopt zou gebeuren, worden betrokkenen hier direct van op de hoogte gesteld en zullen wij melding maken bij de AP – meldloket datalekken

Klachtrecht
Cliënten met een klacht over de verwerking van de persoonsgegevens kunnen eerst contact met ons opnemen, zodat wij een oplossing kunnen bieden. Mocht er geen passende oplossing geboden worden waar de cliënt of de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) zich in kan vinden, dan heeft de cliënt het recht een klacht in te dienen bij de Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met Orthopedagogenpraktijk Hanneke.

Contact
Orthopedagogenpraktijk Hanneke
Hanneke van Waterschoot – Karremans
Hulsterweg 135
4584 LH Kuitaart


Tel: 0613229002
Mail: Info@orthopedagogenpraktijkhanneke.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast in januari 2022

bottom of page